Dundrets Samfällighetsförening

Dundrets Samfällighetsförening förvaltar gemensamhetsanläggningarna enligt beskriving nedan till nytta för Stugbyn och Dundret Sweden AB.

Föreningens drift och förvaltning av dessa anläggningar regleras av fastställda stadgar. Stadgarna fastställdes vid förrättningen 2005-12-19 i samråd Lantmäteriet. Föreningen har ca 91 stugor/medlemmar. Stugornas fastighetsförteckning finner du här intill för område nr 1 och område nr 2.

Stugnumrering översiktsritning
Stuga 1-91 ingår i Dundret SF

Föreningen förvaltar sju gemensamhetsanläggningar enligt beskrivningarna nedan

Gemensamhetsanläggning nr 2 (gul färg)

Deltagande fastigheter: Dundret 5:76-5:118, byggnad och Dundret 5:2 (tvättstugan).

Innefattar i lika andelar:

 • Vatten och avloppsledningar med tillhöriga anordningar såsom brunnar, ventiler m.m.
 • Anslutningspunkt vid tomtgräns

Gemensamhetsanläggning nr 3 (ljusgrön färg)

Deltagande fastigheter: Dundret 5:2 (40 %), Dundret 5:29-5:68 (60 %). Lika andelar för Dundret 5 :29-5:68

Innefattar enligt ovan fördelning:

 • Vatten, avloppsledningar och BDT (bad, disk och tvättvatten) från stugorna och Björnfällan samt spillvatten från Björnfällan. med tillhörande anordningar.
 • Anslutningspunkt vid tomtgränsen till stugorna och vid brunn intill Dundret 5:39 för Dundret 5:2. Fram till brytpunkt vid vakuumavloppstankarna.

Gemensamhetsanläggning nr 4 (blå färg)

Deltagande fastigheter: Dundret 5:2 (90 %), 5:69-5:75 (10 %). Lika andel för Dundret
5:69-5:75

Innefattar enligt ovan fördelning:

 • Vatten och avloppsledningar med tillhörande anordningar.
 • Anslutningspunkt vid tomtgräns för stugorna och i vid huvudledningen för Dundret 5:2.

Gemensamhetsanläggning nr 5 (lila färg)

Deltagande fastigheter: Dundret 5:29-5:68.

Innefattar i lika andelar:

 • Vakuumavloppsledning med tillhörande anläggningar.
 • Anslutningspunkt vid tomtgräns. Fram till avloppstankar.

Gemensamhetsanläggning nr 6 (den ljusblå och rosa markeringen på ritningen)
Uppdaterad 2016-11-12

Deltagande fastigheter: byggnad & Dundret 5:2, Dundret 5:29-118, 5:120-5:128, 5:144-5:147

Innefattar samtliga ägare i lika andelar:

 • Naturmark
 • Lokalgator och gatubelysning
 • Parkeringsytor
 • Lekplatser
 • Värmekablar till vattenledningar
 • Snöröjning, sandning och sophämtning

Gemensamhetsanläggning nr 12 (grön färg)

Deltagande fastigheter: Dundret 5:129-5:142

Innefattar i lika andelar:

 • Vatten och avloppsledningar med tillhöriga anordningar såsom brunnar, ventiler m.m.
 • Anslutningspunkt vid tomtgräns

Gemensamhetsanläggning nr 13 (röd färg) ”utsikten”

Deltagande fastigheter: Dundret 5:120-5:128, 5:144-5:147

Innefattar i lika andelar:

 • Vatten och avloppsledningar med tillhöriga anordningar såsom brunnar, ventiler och pumpstationer.
 • Anslutningspunkt vid tomtgräns

Övriga gemensamma kostnader
Föreningen har övriga kostnader såsom:

 • Försäkringar
 • Annonsering
 • Adminstration

Detaljplan för området Dundret reviderad 07-11-07

Läs igenom nya detaljplanen som vunnit laga kraft

Broschyrer

Vad är en samfällighetsförening?
Läs mer om det i Lantmäteriets broschyr ”Ett effektivt sätt att förvalta en samfällighetsförening

Vad är en gemensamhetsanläggning?
Läs mer om det i Lantmäteriets broschyr ”Gemensamhetsanläggning, vad är det?